அலையும் மனமும் வதியும் புலமும்

அலையும் மனமும் வதியும் புலமும்